سیاسی

 

 

×

خطا

There was a problem loading image hosting-web-hosting-64493.jpg

c_300_300_16777215_00_images_945_bilge_kagan_yaziti_2.jpg تورکمنیا-ناصر توسلی : در نوشته های تاریخی کلمه خاقان به صورت خاغان/ قاغان مشاهده می شود که در تورکی کهن به صورت قاپ غان و قاوقان ( کاوکان ) می باشد.

این عنوان در آثار تاریخ نگاران رومی با عنوان  

Caganus- Capcanus

مشاهده می شود. این کلمه در لغت به ظاهر هون اصیل ( هونِ هون ) معنی می دهد همانند « قاپ غارا : سیاهِ سیاه ». اما باید در نظر داشت که این عنوانی بود که تنها پادشاهان با آن خطاب می شدند. پس در اینجا این کلمه بجای هون اصیل باید چیزی چون « بسیار سلطنتنی » معنی دهد.

Kä‎‎‎vKä‎vän

قاوقاوان / قاو غاوان ( کاو کاوان )   کلمه ای است که در سکه های بخارا( بخارا نام تورکی، این شهر در نوشته کل تکین « بوقاراق » نامیده شده « بوقا» در تورکی کهن گاو – بخارا در اوستا دارای معنی گاو می باشد )    وسکه های اشکانیان تورکمن مشاهده می شود.    حتی هپتالیان ( تورکمن های بعدی) بازمانده اشکانیان در سکه های خود  این عنوان را به صورت

Kävikän

استفاده کرده اند.

برخی محققان ( سزمرنی) که برروی سکه های بخارا مطالعه می کردند « قاوقان / قاوغان » را مشتقی از « کاوکاوان » دانستند.

 

همچنین کاوکاوان ( کاو + کاوان)  را در سکه ها «  شاه شاهان » معنی می کنند. پیشتر در مقاله خود تحت عنوان تأملی بر نام شهر تاریخی گرگان گفتیم غان در تورکمنی به معنای خون است و در تورکی کهن به شکل « قون / غون » مشاهده می شود و کلمه هون  از  آن مشتق شده و هون ها بر حسب « قدرت » شان نامیده شده اند ( قدرت نژاد ).

پس کاوان می تواند در اینجا به معنای خون ( نژاد ) باشد. کاو کاوان به معنای « خون  شاه » یا  می توانیم معنی کنیم «هون شاه»  و همچنین« نژاد شاه/ از نژاد شاهی ».

سینور «کاو »را به شاه پارتی ارجاع می دهد.

فرانس آلتهایم در کتاب تاریخ هونهای خود می گوید « کاو » همان کاوه آهنگر است.

در تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج می خوانیم کاوه بخاطر کشته شدن فرزندانش بر ضد ضحاک ماردوش قیام می کند و سرعت براندازی وی را شتاب می دهد.  کاوه کسی بود که درفش گاو را بر افراشت.

بنابر  اگر کاو( قاو ) همان کاوه آهنگر باشد. پس دارندگان القاب « کاوکاوان / قاوقاوان/ قاوغان/ قاپ غان و خاغان » خود را از نژاد کاوه آهنگر از نخستین حکومتگران دنیا می دانستند. 

پس ازقیام کاوه، فریدون نواده جمشید به کاخ ضحاک حمله می کند و با گرز گاو او را می کشد. فریدون پادشاهی جهان را میان 3 پسر خود    سلم ( سرزمینهای غرب) ، تور( توران و چین) و ایرج ( خوانیره که ایران بخشی از آن است)تقسیم می کند و پس از آن داستانها و حوادث ایران و توران آغاز می شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104