سیاسی

 

 

×

خطا

There was a problem loading image hosting-web-hosting-64493.jpg

photo_2015-11-08_11-51-30.jpgتورکمنیا- رحمان قره باش: مدیریت ارشد استان درهماهنگی با اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان، تالش بسیار زیادی ارتقای تعداد مسافران ورودی به استان دارند.

به نحوی که بر اساس پیش بینی های بعمل آمده،حصول تعداد 35 میلیون ورودی به استان در سال 1394 هدفگیری شده است.اینکه این اعداد وارقام تا چه حد درست،منطقی،ضروری و حتی ممکن است،بحثی است جداگانه که الزم است در مقاله ایی جداگانه بدان پرداخته شود.با اینحال،اگر قرار باشد بین 4 تا 5 میلیون نفر در سال 91)بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 90(به استان سفر نمایند اما از شهرها،تفرجگاه ها و کریدورها فقط به عنوان گذرگاه یا پایگاه اقامت موقت شبانه،بدون امکان هزینه کرد مالی استفاده نمایند،حاصل این فرایند برای استان چیزی غیر از افزایش آلودگی های زیست محیطی،شلوغی وترافیک غیر ضروری و برهم خوردن نظم و سامان زندگی روزمره زندگی مردم نخواهد بود.بی تردید قابل تصور خواهد بود که اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد،پذیرش 35 میلیون گردشگر ومسافر در سال 94 چه پیامدهایی در پی خواهد داشت.در سودمندی،ثروت آفرینی و توسعه گرا بودن صنعت گردشگری جای بحثی وجود ندارد.اما گردشگری زمانی برای استان سودمند است که با ایجاد گردش مالی و ایجاد شغل،ثروت و در نتیجه توسعه در استان بینجامد.یکی از روشهایی که می تواند گردشگری را برای استان سود آور کند،تبدیل استان از گذرگاه به ماندگاه است.هر چند در جریان فعالیت هایی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته ، استان به طور کلی از گذرگاه صرف به ماندگاه یک و یا در شرایط استثنایی دو روزه تبدیل شده ، با این حال واقعیت این است که کسانی هم که می خواهند ماندگاری طوالنی تری در استان داشته باشند، نمی دانند با وقت و پول خود چه کنند که در سایر استانها و مناطق نمی توانند؟در صورت که برای گردشگری استان در چارچوب اهداف کالن کشوری اما کامال با نگاهی بومی شده برنامه ریزی شود،استان گلستان خواهد توانست با توجه به ظرفیت های شگفت انگیز و منحصر به فرد فرهنگی وطبیعی،از محل گردشگری به درآمدهاهی قابل توجهی دست یابد.گردشگری،صنعت تحسین برانگیزی است.هر چند نمی توان از ارزشهای تولید و صنعت در استان چشم پوشی کرد،با این حال می توان به جای پافشاری بیهوده بر توسعه صنایع االینده محیط زیست در زیست بومهای حساس گلستان)مناطق جنوبی،دشت و جنگلها(به توسعه همه جانبه صنعت گردشگری در استان توجه برنامه ایی شود.در جریان هدفمند توسعه صنعت گردشگری باید به موضوع جلب توریست خارجی و آن دسته از گردشگران داخلی توجه کرد که هم امکان و هم می توان به هزینه گرفتن منابع مالی را داشته باشند.روابط ایران با سایر کشورهااز یکسو و وضعیت اقتصادی کشورهای هدف از سوی دیگر، از مهم ترین فاکتورهایی هستند که می توانند بر جریان جلب گردشگر تاثیر بگذارند.از همین روی،این بسیار مهم است که سفارت ایران در کشورهای هدف رایزنی های الزم با جهت گیری توسعه صنعت داخلی گردشگری به عمل آورند.گزارش دفتر گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور حاکی از آن است که محور توسعه گردشگری در کشور،بر اساس گردشگری مذهبی بنا نهاده شده است.اگر این موضوع را از جهتی دیگر مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که ایران به واسطه وجود بارگاه حضرت رضا)ع( در مشهد،بی آنکه الزم باشد برنامه ای ریخته شود و یا محوری در نظر گرفته شود،مقصد زیارتی مسلمانان خواهد بود.فقط کافی است برای پذیرایی از انان سازمان دهی الزم را معمول نمود.از همین روی به نظر می رسد این نگرش و رویکردی از سر ناچاری بوده و تا حد زیادی نتاثر از شرایط روابط جهانی با جمهوری اسالمی و جو روانی ناشی از گسترش رو به فزونی انواع تحریمهای خارجی بوده است.گردشگران واقعی که پیش از حرکت از مبدا به مطالعه همه جانبه مقصد خود می پردازند.ایران را بنا به قوانین و مقررات داخلی کشور و اقتضائات فرهنگی واجتماعی ،مقصد مناسبی برای توریسم عیاشی نمی دانند به همین دلیل رویکرد صرف محوریت توریسم مذهبی به صنعت گردشگران ایران،کشور را از ظرفیت های بیشمارش محروم خواهد ساخت. استان گلستان نیز با داشتن ظرفیت های بسیار باالی گردشگری به ویژه در بخش اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی ، می تواند سهم باالیی از این صنعت در کشور داشته باشد.اقلیم خاص و منحصر به فرد استان گلستان با داشتن اقلیمهای کوهستانی)خشک و سبز(، دریا)و جزیره(،بیابان و دشت در یک پهنه سیاسی واحد با تنوع اجتماعی و قومیتی جذاب و دسترسی آسان وسریع،می تواند یکی از اهداف مهم طبیعت گردی،برای گردشگران داخلی و توریستهای خارجی باشد.این ویژگی های خاص و ممتاز باعث شده تا با توجه به هزینه های نه چندان باالی اقامت در طبیعت و کمپینگهای صحرایی و فوری،سفر به این منطقه با ماندگاری آثار آنان در خاطره ها همراه باشد.اما این کافی نیست زمانی که به رقم نجومی 35میلیون مسافر در سال 94 توجه شود.باید پذیرفت که فارغ از تمام نقدهایی که به این هدفگذاری می تواند باشد،فراهم آوردن امکانات الزم و اساسی برای مسافران و گردشگران و سرمایه گذاری در این خصوص بسیار اهمیت دارد.می توان استان گلستان را به یکی از قطب ها و مقصدهای توریستی و گردشگری در ایران تبدیل کرد به شرط آنکه امکانات الز برای مسافران و گردشگران به گونه ایی فراهم آید که امکان هزینه کردن در استان را داشته باشند.اکتفا به هتل سازی،رستوران سازی و ایجاد سازه هایی که بدون تنوع به ارائه تکراری یک نوع خدمت.اما با ژستها و تیپهای مختلف پرداخته می شود.نمی تواند گردشگر و توریست تشنه گذران مطلوب اوقات فراغت را به خود جلب نماید.زمانی که صحبت از فراهم آوردن امکان هزینه کردن توسط گردشگر به میان می آید، باید به تمام جنبه ها ی در آمدزائی صنعت توریسم توجه شود نگاهی کوتاه و گذرا به سواحل استان همسایه؛مازندران؛نشان می دهد که چگونه می توان از هیچ شغل درآمد و ثروت ایجاد کرد.تشویق به سرمایه گذاری در رشته های خاص گردشگری که به نحوی با اکو توریسم مرتبط باشند.مانند تورهای سفری هیجانی در مناطق بیابانی و با ارتفاعات استان،ایجاد ساختارهایی با توان ارضای نیاز هیجان طلبی و یا استراحت مسافران و گردشگران،از اهمیت بسزایی برخوردار است.بررسیها نشان می دهد که میراث فرهنگی و گردشگری استان در جلب سرمایه گذار برای ایجاد زیر ساخت و انواع تاسیسات گردشگری ، تالش الزم را به کار می بندد و دهها طرح گردشگری و توریستی را در دست بررسی،اجرا یا بهره برداری دارد.اما دو موضوع مهم مانع از آن است تا تمام این تالشها به نحوی به سرانجام برسد که بتواند به ایجاد بستری مناسب برای ماندگاری توریست و گردشگر و همچنین هزینه کرد توسط آنان منجر شود. از یکسو میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری دستخوش نوعی تکرار در کار شده و به دلیل مالحظاتی از قبیل فقدان تسهیالت بانکی الزم و یا محدودیتهای برون سازمانی،نمی تواند آنگونه که الزم است به تنوع و تکثر در مدلها دامن بزند و از سوی دیگر مدیریت امور اراضی استان به واسطه الزام برای حفظ کاربری زمینهای زراعی،به عنوان مانعی بزرگ در مسیر توسعه سرمایه گذاری در این بخش تبدیل شده است. اگر قرار است استان گلستان از طریق جلب گردشگر و سرمایه گذاری متنوع در این بخش به ثروت و توسعه دست یابد.الزم است تا در چار چوب یک تفاهم نامه معطوف به راهبرد اساسی گردشگری در استان راهکارهایی را جست تا ضمن حفظ طبیعت و ظرفیتهای کشاورزی استان،جامعه و اقتصاد استان را از ظرفیتهای صنعت گردشگری در ایجاد مشاغل جدید و پایدار سازی مشاغل موجود از یکسو و گسترش مشاغل مستقیم و غیر مستقیم در این رابطه از سوی دیگر محروم نسازیم.برای تحقق این مهم به نظر می رسد می توان با بازنگری تجارب و عملکرد گذشته مدیریت بخش گردشگری و میراث فرهنگی دراستان،چه پیش از ادغام و چه پس از آن و همچنین بازخوانی مطالعات انجام گرفته در استان در این رابطه و مالحظه نتایج حاصل براساس مدلهایی مانند SWOT به تدوین مجدد استراتژی استان در بخش گردشگری پرداخت.انتظار می رود در این صورت ،روابط میان بخشی درحوزه گردشگری،میراث فرهنگی و صنایع دستی با بخش های دیگر به ویژه بخش هایی که در صدور مجوزهایی نهایی سرمایه گذاری نقش کلیدی ایفا می نماید، در سند استراتژی گردشگری استان به روشنی و وضوح تعریف گردد.هر چند استان گلستان به لحاظ ظرفیت،کارکردها و انتظارات با استان های همجوارخود؛مازندران،سمنان و خراسان به طور کلی قابل قیاس نیست،اما به لحاظ قرار گرفتن استان گلستان با استانهای محاور خود در یک راستای آزمایشی،توجه به کارکردهای توسعه گردشگری در این استانها نیز می تواند اهمیت داشته باشد.از سوی دیگر، با عنایت به اینکه گلستان به نوعی دروازه مبادالت تجاری،اقتصادی و اجتکاعی با آسیای میانه و کشورهای CIS به شمار می رود،مالحظاتی مترتب بر ایجاد رابطه گردشگری و توریستی با شرکای تجاری؛ترکمنستان؛ روسیه؛ قراقستان؛تاجیکستان و آذربایجان در سند راهبردی توسعه گردشگری استان می تواند نقش کلیدی ایفا نماید. رحمان قره باش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان گلستان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104