سیاسی

 

 


ghovehGazaiye.jpg
✅ تورکمنیا: کشیش فریدریش گوستاف امیل مارتین نیمولر که یک مبارز ضد نازی بود زمانی در خصوص استیلای تدریجی وگام به گام  خفقان در آلمان هیتلری این جملات را نوشت: "اول سراغ کمونیست‌ها آمدند،سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست‌ها آمدند، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودی‌ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سراغ خودم که آمدند،دیگر کسی نمانده بود تا به اعتراض برآید".

درمثل مناقشه نیست، اما نمی توان  این قاعدهء مستتر در جملات فوق را که سکوت، هماره رهگشای جسارت تحدید کنندگان آزادی بیان بوده است را نادیده گرفت واز آن نگران نشد.

 ✅شنیدیم چند تن از فعالین رسانه ئی از طرف استانداری محترم گلستان بخاطر اظهاراتشان تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند و نگران شدیم . کاری به عقیده شان ونیتشان نداریم. کارما با  حق و حقوق شهروندی شان است. همینطور، با راهی که برای مقابله با منتقدین از طرف متولی قدرت سیاسی درجامعه که استانداری کارگزار استانی آنست، در پیش گرفته شده است. این راه بنظر ما صحیح و درخور شان اصحاب قلم و رسانه نیست. شایستهء استاندار و استانداری ما هم نیست.

✅امیدواریم با وساطت مصلحان و سعهء صدر سیاست مداران، راه مدارای عقلانی باز و مسیر ناصواب سرکوب منتقدین مدنی بوسیلهء شکایت وشکایت کشی بسته بماند. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.

هیئت تحریریهء تورکمنیا

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104